fbpx

Rekrytointirekisteri

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä tietosuojaseloste koskee seuraavat yhtiöt:

Tempodent Oy

Y-tunnus: 3308776-3

Hämeenkatu 15 b 4.krs 33100 Tampere

 

Rekisterinpitäjät

Tempodent Oy

 

Yhteystiedot

Mikäli sinulla on tietosuojaan liittyviä kysymyksiä tai haluat käyttää oikeuksiasi, voit olla yhteydessä tietosuojavastaavaan.

Tietosuojavastaava on Kimmo Rauhala ja hänen yhteystietonsa ovat seuraavat: 

 

Tempodent Oy 

Tietosuojavastaava 

Hämeenkatu 15 B, 33100 Tampere 

Sähköpostiosoite: tietosuojavastaava.tempodent@plusterveys.fi 

 

Mikäli sinulla on tietosuojaan liittyviä kysymyksiä tai haluat käyttää oikeuksiasi, voit olla yhteydessä tietosuojavastaavaan. 

 

Rekisterin nimi

Tempodent Oy:n rekrytointirekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käyttötarkoitus on henkilöstön rekrytointi työsuhteeseen tai Tempodent Oy:n tiloissa toimivaksi itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi. Henkilötietojen käyttötarkoitus voi tilanteesta riippuen liittyä joko tiettyyn avoinna olevaan työtehtävään, tai rekisteröidyn

ilmaisemaan tahtoon saada Tempodentiltä yhteydenottoja tai työtarjouksia Tempodentissä mahdollisesti myöhemmin aukeavista rekisteröidylle soveltuvista työtehtävistä.

 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on tilanteesta riippuen joko:

a.) työnhakijan (rekisteröidyn) antama suostumus käsittelyyn tai

b.) Tempodentin oikeutettu etu käsitellä työnhakijan tarpeellisia tietoja rekrytointia varten, joka syntyy rekrytointikandidaattien (rekisteröityjen) ja Tempodentin merkityksellisestä ja asianmukaisesta suhteesta.

 

Rekisteröityjen ryhmät

Tempodentin työnhakijat (ml. itsenäiset ammatinharjoittajat)

 

Rekisterin tietosisältö

Rekrytointirekisteri sisältää seuraavia työhönottoprosessin ja haettavan työtehtävän kannalta tarpeellisia henkilötietoja työnhakijasta:

Perustiedot:

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (kuten esimerkiksi postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
 • asuinpaikkakunta
 • ammattinimike, ammattioikeudet

Hakemukseen liittyvät ja työhönottoprosessin aikana kerätyt tiedot:

 • työnhakijan kelpoisuuden, soveltuvuuden ja osaamisen arviointiin liittyvät tiedot, kuten aiempi työkokemus, koulutustausta, kielitaito ja muu osaaminen
 • työnhakijan toimittamaan työhakemukseen ja ansioluetteloon liittyvät tiedot
 • haettavaa työtehtävää koskevat tiedot
 • työhönottoprosessin aikana muodostuvat tiedot, kuten haastattelu- ja muut muistiinpanot, henkilö- ja soveltuvuusarviointeihin liittyvät tiedot sekä työhönottoprosessin etenemiseen ja valintaan liittyvät tiedot
 • sähköpostikirjeenvaihto ja muu yhteydenpito
 • tieto siitä, saako työnhakijan hakemusta käyttää muissa tempodentin rekrytoinneissa

 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan ensisijaisesti työnhakijalta itseltään. Tietoja voidaan saada myös työnhakijan ilmoittamilta suosittelijoilta ja terveydenhoitoalaan liittyvistä julkisista rekistereistä (kuten sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekistereistä) sekä työnhakijan suostumuksella muista julkisista lähteistä (kuten esimerkiksi LinkedIn). Lisäksi tiedot koostuvat työhönottoprosessin aikana tallennetuista tiedoista.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin.

Tiedot tallennetaan vain hallinnon käytössä olevaan järjestelmään, johon pääsy on rajattu vain rajatulle käyttäjäryhmälle.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja käsitellään EU:n tai Euroopan talousalueen sisällä. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille säännönmukaisesti.

 

Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Säilytämme henkilötietosi järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin ja organisatorisin keinoin suojattuja.

Ainoastaan niillä työntekijöillämme, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja työtehtäviensä hoitamiseksi, on pääsy käsittelemiimme henkilötietoihin.

 

Tietojen säilytysaika

Työnhakijoiden henkilötietoja säilytetään kaksikymmentäneljä (24) kuukautta hakemuksen jättämisestä lukien. Mikäli hakija antaa suostumuksensa säilytysajan pidentämiseen (esimerkiksi myöhempiä rekrytointitarkoituksia varten), tietoja voidaan säilyttää em. säilytysaikaa pidempään.

 

Rekisteröidyn oikeudet

 

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö me sinua koskevia henkilötietoja. Sinulla on lisäksi oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojesi käsittelystä.

 

Kun käytät oikeuttasi saada pääsy tietoihin, toimitamme sinulle jäljennöksen käsittelemistämme henkilötiedoistasi. Jos pyydät useampia jäljennöksiä kalenterivuoden aikana, voimme periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Sinulla on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla meille lisäselvitystä.

 

Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus saada meidät poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:

 • henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut eikä kyseisten tietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • vastustat henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin;
 • olemme käsitelleet henkilötietoja lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava meihin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

 

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus siihen, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä siten, että henkilötietojasi saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi, jos:

 • kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin rajoitamme käsittelyä tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi;
 • käsittelemme henkilötietojasi lainvastaisesti, ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan henkilötietojesi käytön rajoittamista;
 • emme tarvitse enää henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi; tai
 • olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella ja odotat sen toteamista, syrjäyttävätkö meidän oikeutetut perusteemme vastustamisesi perusteet.

 

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos:

 • suoritamme käsittelyä automaattisesti; ja
 • käsittely perustuu joko suostumukseesi tai se on tarpeen meidän välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi taikka sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuu menettelyyn, joka ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin.

 

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella, jos käsittelylle ei ole olemassa perusteltua syytä.

 

Oikeus peruuttaa suostumus

Siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa.

 

Voit peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla asiasta tietosuoja-asioita hoitavalle yhteyshenkilöllemme osoitteella tietosuojavastaava.tempodent@plusterveys.fi.

 

Miten voin käyttää oikeuksiani?

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaan tietosuojavastaava.tempodent@plusterveys.fi.

X

  Tilaa uutiskirjeemme! Kuulet ajankohtaiset uutiset ja saat parhaat edut ensimmäisenä.

  Sukupuoli

  Syntymävuosi